A comprehensive investigation of Bronze Age human dietary strategies from different altitudinal environments in the Inner Asian Mountain Corridor

Publication date: September 2020

Source: Journal of Archaeological Science, Volume 121

Author(s): Wei Wang, Yi Liu, Futao Duan, Jie Zhang, Xinyi Liu, Rachel E.B. Reid, Man Zhang, Weimiao Dong, Yongqiang Wang, Qiurong Ruan, Wenying Li, Cheng-Bang An