Ancient DNA reveals the origin and history of early dogs in northeastern China

Publication date: August 2024

Source: Journal of Archaeological Science, Volume 168

Author(s): Xingcheng Wang, Wenqi Wei, Ning Kang, Naifan Zhang, Zhuowei Tang, Quanjia Chen, Lixin Wang, Wei Zhang, He Tian, Wei Liu, Dawei Cai