Earliest arrival of millet in the South China coast dating back to 5,500 years ago

Publication date: May 2021

Source: Journal of Archaeological Science, Volume 129

Author(s): Jinqi Dai, Xipeng Cai, Jianhui Jin, Wei Ge, Yunming Huang, Wei Wu, Taoqin Xia, Fusheng Li, Xinxin Zuo