High-precision U-series dating of the late Pleistocene – early Holocene rock paintings at Tiger Leaping Gorge, Jinsha River valley, southwestern China

Publication date: February 2022

Source: Journal of Archaeological Science, Volume 138

Author(s): Yun Wu, Yanuo Jiao, Xueping Ji, Paul S.C. Taçon, Zhijian Yang, Siqi He, Mangu Jin, Yinghua Li, Qingfeng Shao