Identification of fibers and dyes in archaeological textiles from Bazhou, Xinjiang (220-420 CE), and their Silk Road origins

Publication date: April 2024

Source: Journal of Archaeological Science, Volume 164

Author(s): Suyun Gao, Mingyi Yao, Narenggaowa, Danhua Guo, Yonggu Li, Khai Ly Do, Jian Liu, Feng Zhao