Lipid residue analysis of Chinese ritual bronzes: Methodological and archaeological implications

Publication date: December 2022

Source: Journal of Archaeological Science, Volume 148

Author(s): Yunan Zhang, Quanlong Dai, Yanchang Liu, Qin Fang, Xuchu Huang, Ji Zhang, Jianli Chen