Patterns in pottery use reveal different adaptive strategies between lower and higher altitude regions on the Tibetan Plateau: Chemical evidence from pottery residues

Publication date: February 2022

Source: Journal of Archaeological Science, Volume 138

Author(s): Yunan Zhang, Yu Gao, Jishuai Yang, Yiru Wang, Yanren Wang, Qingli Sun, Songtao Chen, Qing Wang, Jingkun Ran, Wei He, Juzhi Hou, Xiaoyan Yang