Production and circulation of bronzes among the regional states in the Western Zhou Dynasty

Publication date: September 2020

Source: Journal of Archaeological Science, Volume 121

Author(s): Haichao Li, Jianli Chen, Jianfeng Cui, Xiaohong Wu, Yingliang Yang, Fengchun Huang, Tianjin Xu