Revisiting the bleeding effect in historical cobalt porcelain pigments: Mechanism, influence and technical responses

Publication date: July 2024

Source: Journal of Archaeological Science, Volume 167

Author(s): Xiaochenyang Jiang, Nian Liu, Xuekun Xu, Yan Ge, Zhimin Li, Jianfeng Cui, Yang Zhai