Earliest Neolithic occupation and maritime adaptation on the West Pacific coast

Publication date: December 2023

Source: Journal of Archaeological Science, Volume 160

Author(s): Keyang He, Guoping Sun, Yonglei Wang, Yunfei Zheng, Jianping Zhang, Xiaoshan Yu, Caiming Shen, Houyuan Lu