Early transhumance recorded by the microfossils of sheep coprolites in the Tongtian Cave, China

Publication date: May 2024

Source: Journal of Archaeological Science, Volume 165

Author(s): Yaping Zhang, Jianjun Yu, Keliang Zhao, Junchi Liu, Guanhan Chen, Xuan Li, Krishna Hu, Xinying Zhou, Xiaoqiang Li