The earliest stamped hard pottery and high-firing technology dating back to 5000 BP: Evidence from two sites in southeastern China

Publication date: June 2024

Source: Journal of Archaeological Science, Volume 166

Author(s): Zongxiang Fan, Zhenyu Zhou, Siran Liu, Jianfeng Cui, Xuechun Fan, Wei Lin, Yunming Huang, Zhenhua Deng