Human diets, crop patterns, and settlement hierarchies in third millennium BC China: Bioarchaeological perspectives in Zhengluo region

Publication date: September 2022

Source: Journal of Archaeological Science, Volume 145

Author(s): Dawei Tao, Junjie Xu, Qian Wu, Wanfa Gu, Qingli Wei, Yawei Zhou, Michael P. Richards, Guowen Zhang